Kyōiku kanji

Kyōiku kanji

Kyōiku kanji (教育漢字? literalmente "kanjis de educación"), también conocidos como Gakunenbetsu kanji haitōhyō (学年別漢字配当表? literalmente "lista de kanjis por año escolar") es una lista de 1006 kanjis y sus respectivas lecturas definida por el MEXT[1] que dicen que kanjis y que lecturas, debe aprender un escolar japonés cada año académico en la escuela primaria. Esta lista fue creada en el 1946 con el fin de unificar la educación de la lengua japonesa en todas las escuelas primarias del país. Aunque esta lista esté diseñada para los escolares japoneses, también puede ser usada por estudiantes no nativos del idioma.

Kyōiku kanji es un subconjunto de Jōyō kanji.

Contenido

Versiones de la lista de Kyōiku kanji

Una lista de jōyō kanji, con los kyōiku kanji en rojo, de acuerdo a sistema de ordenación de kanjis Halpern's KLD.
 • 1946 creada con 881 carácteres.
 • 1977 expandida a 996 carácteres.
 • 1982 expandida a 1,006 carácteres.

Lista ordenada por niveles

Nota 1: Muchos kanjis tienen complejos significados y matices, o expresan conceptos no encontrados en nuestra lengua. En estos casos los significados dados serán los más parecidos y adecuados.

Nota 2: En la lectura Kun , lo escrito después de - va escrito en Okurigana y no en kanji .

Primer Grado (80 kanjis)

Kanji Significado On Kun
Uno ichi, itsu hito-tsu
Dos ni, ji futa-tsu
Tres san mit-tsu
Cuatro shi yot-tsu o yon
Cinco go itsu-tsu
Seis roku mut-tsu
Siete shichi nana-tsu
Ocho hachi yat-tsu
Nueve ku o kyū kokono-tsu
Diez
Cien hyaku momo
Mil sen chi
Arriba ue
Abajo ka o ge shita
Izquierda sa hidari
Derecha u o yū migi
Dentro, en medio chū naka
Grande dai ō-kii
Pequeño shō chii-sai
Mes; Luna gatsu o getsu tsuki
Día; Sol nichi hi
Año nen toshi
Temprano haya-i
Árbol moku; boku ki
Arboleda rin hayashi
Montaña san yama
Río sen kawa
Tierra do tsuchi
Cielo sora
Campo de arroz den ta
Paraíso ten ama
Vida sei o shō i-kiru o u-mu o nama
Flor ka hana
Hierba kusa
Insecto chū mushi
Perro ken inu
Persona jin o nin hito
Nombre mei o myō na
Mujer jo o nyo on'na
Hombre dan o nan otoko
Niño shi o su ko
Ojo moku me
Oreja ji o ni mimi
Boca kuchi
Mano shu te
Pierna soku ashi
Ver ken mi-ru
Sonido on ne o oto
Fuerza riki o ryoku chikara
Espíritu ki o ke
Círculo; yen en maru
Entrar nyū hai-ru o i-ru
Salir shutsu de-ru
Levantarse ritsu ta-tsu
Descansar kyū yasu-mu
Anterior sen saki
Tarde seki
Libro hon moto
Escritura bun o mon fumi
Carácter ji azana
Estudio gaku mana-bu
Escuela
Pueblo son mura
Ciudad chō machi
Bosque shin mori
Correcto sei tada-shii
Agua sui mizu
Fuego ka hi
Bola, joya gyoku tama
Rey ō
Piedra seki ishi
Bambú chiku take
Hilo shi ito
Concha kai
Coche sha kuruma
Oro kin kane
Lluvia u ame
Rojo seki aka
Azul sei ao
Blanco haku shiro

Segundo Grado (160 kanjis)

Kanji Significado On Kun
Números kazu
Mucho ta ō-i
Un poco shō suku-nai,suko-shi
Diez mil man yorozu
Mitad, y media han naka-ba
Forma kei o gyō katachi
Gordo ta futo-i
Delgado sai hoso-i
Ancho hiro-i
Largo chō naga-i
Puntos ten bochi
Circulo, redondo gan maru
Mezcla maji-waru
Brillo hikari
Esquina kaku kado,tsuno,sumi
Medida kei haka-ru
De inmediato, recto, correcto choku,jiki tada-chi,nao-su
Línea, cable sen
Flecha shi ya
Débil jaku yowa-i
Fuerte kyō tsuyo-i
Alto taka-i
Igual ona-ji
Padres shin oya
Madre bo haha,kaa
Padre fu chichi,tou
Hermana mayor shi ane
Hermano mayor kei ani
Hermano menor tei o dai otouto
Hermana menor mai imōto
Uno mismo ji o shi mizuka-ra
Amigo tomo
Cuerpo tai karada
Pelaje, vello ke
Cabeza atama
Cara gan kao
Cuello shu kubi
Corazón shin kokoro
Tiempo ji toki
Semana
Mañana chō asa
Tarde chū hiru
Noche ya yoru
Minuto; entender fun,bun wa-karu
Semana shū
Primavera shun haru
Verano ka natsu
Otoño shū aki
Invierno fuyu
Ahora kon ima
Nuevo shin atara-shii
Viejo ko furu-i
Intervalo de tiempo, espacio kan,ken ma,aida
Persona, manera kata
Norte hoku kita
Sur nan minami
Este higashi,azuma
西 Oeste sei o sai nishi
Lejos en tō-i
Cerca kin chika-i
Antes, delante de zen mae
Detrás, después de go,kou nochi,ushi-ro,ato
Dentro nai uchi
Fuera gai o ge soto,hoka,hazu-su
Lugar ba
Tierra chi o ji
País koku kuni
Parque, jardín en sono
Valle koku tani
Llanura ya no
Prado gen hara
Aldea, pueblo ri sato
Ciudad shi ichi
Capital kyō o kei
Viento kaze
Nieve setsu yuki
Nube un kumo
Lago chi ike
Mar kai umi
Roca gan iwa
Estrella sei hoshi
Habitación shitsu muro
Puerta ko to o be
Casa ka o ke ie
Templo budista ji tera
Atravesar tsū tō-ru
Puertas mon kado
Camino michi
Hablar wa hanashi
Decir gen,gon i-u,koto
Responder kota-eru
Voz sei koe
Escuchar bun o mon ki-ku
Idioma go kata-ru
Leer doku yo-mu
Escribir sho ka-ku
Anotar ki shiru-su
Papel shi kami
Dibujo ga o kaku
Cuadro, pintura kai e
Dibujo, planear, diseñar zu haka-ru
Construcción kō o ku
Enseñar, ser enseñado kyō oshi-eru
Despejarse (tiempo atmosférico) sei hare
Pensar shi omo-u
Pensar, considerar kanga-eru
Saber chi shi-ru
Talento, habilidad sai,zai wazukani,zae
Lógica, razón ri kotowari
Cálculo san
Hacer, construir saku tsuku-ru
Origen, comienzo gen o gan moto
Comer shoku ta-beru,ku-u
Carne niku
Caballo ba uma or ma
Vaca gyū ushi
Pez gyo uo o sakana
Pájaro chō tori
Plumas u ha or hane
Emitir sonido (animal) mei na-ku
Cebada, trigo baku mugi
Arroz bei o mai kome
cha o sa
Color shoku iro
Amarillo ō ki
Negro koku kuro
Venir rai ku-ru
Ir kō o gyō i-ku,yu-ku,okonau
Volver ki kae-ru
Andar ho aru-ku,ayu-mu
Correr hashi-ru
Parar shi to-maru
Vida, energía katsu i-kiru
Tienda ten mise
Comprar bai ka-u
Vender bai u-ru
Mediodía go uma
Vapor ki
Arco kyū yumi
-nº de veces, girar kai
Reunirse kai o e a-u
Grupo, equipo so kumi
Barco sen fune
Luz, claro mei aka-rui
Compañía sha yashiro
Cortar setsu ki-ru
Eletricidad den
Cada mai
Ser correcto a-u
Acertar a-taru
Estante dai o tai
Diversión raku tano-shii
Público kou ōyake
Tirar in hi-ku
Departamento ka
Canción ka uta
Espada katana
Turno, orden ban
Usar mochi-iru
¿Qué? ka nani o nan

Tercer grado (200 kanjis)

Kanji Significado On Kun
Barrio, distrito chō
Mundo sei o se yo
Ambos ryō
Dueño, señor shu nushi o omo
Montar, subir en vehículo no-ru
Previo yo
Cosa, hecho ji koto
Servir, asistir shi tsuka-eru
Otro ta hoka
Sustituir dai o tai ka-waru o yo
Vivir su-mu
使 Usar shi tsuka-u
Deber, concernir kei kakari o kaka-ru
Doble, veces bai
Todo, entero zen matta-ku
Herramienta gu
Copiar sha utsu-su
Fila, línea retsu
Ayudar, salvar jo tasu-keru
Esforzarse ben tsuto-meru
Moverse ugo-ku
Ganar shō ka-tsu
Cambiar, transformarse ka ba-keru
Barrio ku
Doctor, médico i
Dejar, abandonar kyo or ko sa-ru
Anti- han so-ru
Tomar, coger shu to-ru
Recibir ju u-keru
Número
Oponerse mu-kau
kun kimi
Sabor mi aji o aji-wau
Vida mei inochi
Paz, calma wa
Articulo hin shina
Empleado in
Vender, negociar shō
Pregunta mon to-u o ton
Cuesta saka
Centro, en medio ō
Comenzar shi haji-meru
Confiar i yuda-neru
Guardar, proteger shu mamo-ru
Barato an yasu-i
Decidir tei o jō sada-meru
Fruta o contenido jitsu mi o mino-ru
Visitante kyaku
Príncipe kyū miya
宿 Posada, alojar shuku yado o yado-ru
Frío kan samu-i
Opuesto tai
Oficina kyoku
Casa, tienda oku ya
Playa, costa gan kishi
Isla shima
Estado, provincia shū
Registro chō
Llano, liso hei o byō tai-ra o hira
Felicidad saiwa-i o shiawa-se
Veces, grados do
Almacén ko
Jardín tei niwa
Método, sistema shiki
Oficio yaku
Esperar tai ma-tsu
Apresurarse kyū iso-gu
Respiración soku iki
Malo aku waru-i
Tristeza hi kana-shii
Pensamiento
Idea i
Sentimiento kan
Lugar sho tokoro
Golpear da u-tsu
Lanzar, arrojar na-geru
Recoger hiro-u
Sostener ji mo-tsu
Dedo shi yubi o sa-su
Liberar hana-su
Poner en orden sei totono-eru
Viaje ryo tabi
Tribu, familia zoku
Tiempo pasado mukashi
Luminoso shō
Caliente sho atsu-i
Oscuro an kura-i
Torcer, girar kyoku ma-garu
Tener, ser a-ru
Ropa fuku
Periodo de tiempo ki
Tablero han o ban ita
Pilar chū hashira
Raíz kon ne
Plantar shoku u-eru
Negocio, industria gyō
Señor sama
Lado ō yoko
Puente kyō hashi
Siguiente ji tsugi o tsu-gu
Dientes shi ha
Muerte shi shi-nu
Hielo hyō kōri
Decidir ketsu ki-meru
Aceite yu abura
Ola ha nami
Vertir chū soso-gu
Nadar ei oyo-gu
Océano, occidental
Corriente ryū naga-reru
Borrar, eliminar shō ki-eru o ke-su
Hondo shin fuka-i
Templado on atata-kai
Puerto minato
Lago ko mizūmi
Agua caliente yu
China kan
Carbón tan sumi
Cosa butsu o motsu mono
Pelota, bola kyū tama
Razón yū o yu yoshi
Decir mō-su
Mundo kai
Campo hata o hatake
Enfermeda byō yamai
Abrir, exponer hatsu
Escalar tō o to nobo-ru
Piel hi kawa
Plato sara
Conjuntamente ai
Prefectura ken
Puro shin ma
Vestir, llegar chaku ki-ru o tsu-ku
Corto tan mijika-i
Pulir, afilar ken to-gu
Saludo rei
Dios shin or jin kami
Festival sai matsu-ri
Fortuna fuku
Segundo (ud. de tiempo) byō
Profundizar kyū
Capítulo shō
Niño
Flauta teki fue
Prefijo ordinal dai
Pincel de escritura hitsu fude
Clase hito-shii
Caja hako
Nivel kyū
Terminar, fin shū o-waru
Verde ryoku midori
Ejercitar ren ne-ru
Oveja hitsuji
Belleza bi utsuku-shii
Aprender, estudiar shū nara-u
Persona sha mono
Criar, educar iku soda-tsu
Doloroso, sufrimiento ku kuru-shii o niga-i
Carga, equipaje ka ni
Caer raku o-chiru
Hoja ha
Medicina yaku kusuri
Sangre ketsu chi
Superficie hyō omote o arawa-su
Poema shi
調 Investigar chō shira-beru
Discutir dan
Legumbres, habichuelas tō o zu mame
Perder fu ma-keru u o-u
Levantarse, despertarse ki o-kiru
Camino ro ji
Cuerpo shin mi
Rodar ten koro-bu
Ligero kei karu-i
Agricultura
Devolver hen kae-su
Expulsar tsui o-u
Regalar, enviar oku-ru
Rápido soku haya-i
Avanzar shin susu-mu
Jugar aso-bu
Transportar un hako-bu
Sección bu
Capital to or tsu miyako
Distribuir hai kuba-ru
Vino de arroz, sake shu sake o saka
Pesado jū o chō omo-i o kasa-neru
Hierro tetsu
Plata gin
Abrir kai hira-ku o a-ku
Institución in
Positivo
Planta kai
Coleccionar shū atsu-maru
Cara men omo-te o tsura
Tema dai
Bebida in no-mu
Edificio kan
Estación de tren eki
Nariz bi hana

Cuarto Grado (200 kanjis)

Kanji Significado On Kun
Prefijo negativo: in-, des- fu o bu
Pelear araso-u
Pegar, adjuntar fu tsu-ku
órdenes rei
Además de, más que i
Mediación chū naka
Transmitir den tsuta-eru
Posición, aproximadamente i kurai
Bajo tei hiku-i
Ejemplo rei tato-eru
便 Conveniencia ben o bin tayo-ri
Confiar shin
Almacén kura
Clima
Pedir prestado, alquilar shaku ka-riru
Parada, interrupción tei
Salud, saludable ken
Lado soku kawa
Trabajar hatara-ku
Cien millones oku
Presagio, billón chō kiza-shi
Recién nacido ji o ni
Ambos, juntos kyō tomo
Soldado hei o hyō tsuwamono
Escrito, código ten
Frío(objeto) rei tsume-tai o hi-eru o sa-meru
Comienzo sho hatsu o haji-me
Separar betsu waka-reru
Ser efectivo ri
Impreso satsu su-ru
Vice-, duplicado fuku
Logro, mérito
Añadir, sumar ka kuwa-eru
Esfuerzo do tsuto-meru
Trabajo duro negira-u
Estar en buen estado isa-mu
Envolver, empaquetar tsutsu-mu
Graduación sotsu
Colaboración kyō
Sencillo tan
Amplio, abundante haku
Marca, signo in shirushi
Asistir, ir [hum] san mai-ru
Historia shi
Dirigir, gobernar shi
Cada uno kaku ono-ono
Informar, revelar koku tsu-geru
Circunferencia shū mawa-ri
Recitar shō tona-eru
Divertirse ki yoroko-bu
Vasija, envase ki utsuwa
Rodear i kako-u
Endurecer, fijar ko kata-maru
Modelo, patrón kei kata
Salón
Sal en shio
Samurai shi
Cambiar, alterar hen ka-waru
Esposo fu fuu bu otto
Perder shitsu ushina-u
Gustar, preferir su-ku o kono-mu
Estación del año ki
Nieto son mago
Perfección, final kan
Gobierno gubernamental kan
Desastre, obstáculo gai
Adivinar satsu
Nido su
Diferencia sa
Deseo, raro ki mare
Asiento seki
Faja tai obi
Al fondo tei soko
Municipio fu
Tranquilo
Construir ken ta-teru
Diámetro kei
Compañero to
Conseguir, obtener toku e-ru
Necesariamente hitsu kanara-zu
Deseo, pensamiento nen
Amor ai
Llegar a ser, hacerse sei na-ru
Guerra, pelear sen ikusa o tataka-u
Quebrar setsu o-ru
Levantar, poner un ejemplo kyo a-geru
Cambiar, reformar kai arata-meru
Rescatar, salvar kyū suku-u
Fallo, ser derrotado hai yabu-reru
Esparcir san chi-ru
Material, precio ryō
Bandera ki hata
Previo saku
Paisaje, vista kei
Prefijo superlativo sai mo o motto-mo
Desear, esperar nozo-mu
Aún no, todavía mi ima-da
Fin matsu sue
Etiqueta satsu fuda
Talento zai
Manojo, racimo soku taba or tsuka
Pino shō matsu
Fruto, resultado, llevar a cabo ka ha-tasu
Prosperar, florecer ei saka-eru
Plan, idea, sugerencia an
Ciruela bai ume
Artículo, instrumento kai
Polo terrestre o magnético kyoku kiwa-meru
Marca, signo hyō
Máquina, telar ki hata
Romperse ketsu ka-keru
Pasar tiempo reki
Quedar, dejar zan noko-ru
Matar, asesinar satsu koro-su
Veneno doku
Apellido shi uji
Gente min tami
Pedir, demandar kyū moto-mu
Gobernar chi or ji osa-meru o nao-ru
Método, ley
Llorar, cantar(pájaros) kyū na-ku
Poco profundo sen asa-i
Bañarse yoku abi-ru
Puro sei or shō kiyo-raka
Estar lleno man mi-chiru
Pesca ryō o gyō asa-ru
Lámpara, luz hi
Nada mu or bu na-i
Así, de esa forma zen o nen shika-shi
Quemar, asar shō ya-ku
Iluminar shō te-rasu
Caliente netsu atsu-i
Pastorear boku maki
Especial toku
Dar a luz san u-mu
Objetivo, propósito teki mato
Ministerio del gobierno sho o sei habu-ku
Celebrar shuku iwa-u
Voto hyō
Semilla, tipo, clase shu tane
Apilar, acumular seki tsu-mu
Competir, rivalizar kyō kiso-u
Reír, sonreír shō wara-u
Tubería kan kuda
Articulación, unión setsu fushi
Harina, polvo fun ko or kona
Crónica ki
Promesa yaku
Atar, unir ketsu musu-bu o yu-u
Sueldo kyū tama-u
Continuar, seguir zoku tsudu-ku
Colocar chi o-ku
Envejecer o-iru
Estómago, barriga i
Vena myaku
Intestino, vísceras chō
Criado shin
Navegar
Bueno ryō yo-i
Arte gei
Brote ga me
Inglaterra, excelente ei
Verduras, vegetales sai na
Ciudad gai machi
Ropas i koromo
Necesitar i-ru
Recordar, memorizar kaku obo-eru o sa-meru
Observar, punto de vista kan mi-ru
Lección, lectura kun kun
Prueba shi kokoromi-ru o tame-su
Teoría, explicar setsu to-ku
Capítulo, sección ka
Deliberar, considerar gi
Forma, imitar zō or shō
Dinero, bienes ka
Ahorrar cho ta-meru
Gastar hi tsui-yasu
Premio shō
Ejército, tropas gun
Anillo, aro, rueda rin wa
Renunciar, dimitir ji ya-meru
Vecindad hen ata-ri
Unir, acompañar ren tsu-reru o tsura-neru
Realizar, alcanzar tachi
Elegir sen era-bu
Condado, distrito gun
Medir ryō
Registro, copia roku
Espejo kyō kagami
Barrera, valla kan seki
Tierra riku
Grupo tai
Tranquilo sei shizu-ka
Orden, turno jun
Desear, pedir, rogar gan nega-u
Variedad, clase rui
Volar hi to-bu
Comida han meshi
Criar, mantener yashina-u
Prueba ken

Quinto Grado (185 kanjis)

Kanji Significado On Kun
Mucho tiempo, largo tiempo kyū hisa
Buda, Francia, muerto hutsu o butsu hotoke
Temporal, falso ka o ke kari
Asunto, caso ken
Responsabilidad, confiar a nin maka-seru
Parecerse ji ni-ru
Ser demasiado, sobrar yo ama-ru
Valor ka atai
Mantener, garantizar ho tamo-tsu
Disciplina, controlar shū osa-meru
Saco de paja hyō tawara
Individual, individuo ko
Equipar, proveer bi sona-eru
Estatua, imagen, figura
De nuevo sai o sa futata-bi
Publicar, editar kan
Distinguir, juzgar han waka-ru
Comprobar, determinar sei
Ticket, billete ken
Norma, regla soku notto-ru
Eficaz ki-ku
Tarea, servir mu tsuto-meru
Fuerza, vigor sei ikio-i
Grueso, espeso atsu-i
Frase, cláusula ku
Posible ka
Dirigir un negocio ei itona-mu
Causa in yo-ru
Equipo, grupo dan or ton
Presión, opresión atsu
Existir, ser zai a-ru
Nivel kin
Fundamento, origen ki moto-duku
Informar, recompensar muku-iru
Borde, límite, frontera kyō sakai
Tumba bo haka
Aumentar, incrementar ma-su o fu-eru
Sueño mu yume
Esposa sai tsuma
Señora, esposa fu
Contenido
Colaborar, apoyarse en ki yo-ru
Riqueza fu tomi
Guiar michibi-ku
Ser kyo i-ru
Subordinación, obediencia zoku
Tela fu nuno
Maestro, experto shi
Normal, siempre tsune
Tronco del árbol, base kan miki
Inicio, comienzo jo
Dicurso, dialecto ben
Hinchar, ensanchar chō ha-ru
Viaje ō
Volver, regresar fuku
Virtud toku
Aspirar, desear shi kokorozashi
Responder, contestar ō
Agradable, placentero kai kokoroyo-i
Género, sexo sei o shō saga
Bondad on
Simpatía, emoción nasa-ke
Figura, apariencia tai
Acostumbrarse kan na-reru
Escuchar, ser informado shō uketamawa-ru
Habilidad, arte, técnica gi waza
Invitar, convocar shō mane-ku
Instruir, conceder, otorgar ju sazu-keru
Recoger (fruta), adoptar (medida) sai to-ru
Unir, conectar, contactar setsu ses-suru o tsu-gu
Tomar, llevar en la mano tei sa-geru
Perder, dañar son soko-neru
Soportar, soporte shi sasa-eru
Política, gobierno, reglas sei matsurigoto
Razón, causa ko yue
Enemigo, rival teki kataki
Cortar, rechazar dan ta-tsu o kotowa-ru
Antiguo, viejos tiempos kyū
Fácil, sencillo eki yasa-shii
Violento, alboroto aba-ku
Artículo, cláusula
Rama, bifurcación shi eda
Investigar sa
Estado kaku
Cerezo ō sakura
Examinar, analizar ken
Construir kama-eru
Guerrero bu o mu
Comparar hi kura-beru
Eterno, infinito ei naga-i
Río ga kawa
Líquido, fluído eki
Mezclar kon ma-zaru
Disminuir gen he-ru
Medida, medir soku haka-ru
Semi-, asociado jun
Realizar, llevar a cabo en
Puro, honrado ketsu isagiyo-i
Desastre sai wazawa-i
Quemar nen mo-eru
Edición, impreso han
Crimen, delinquir han oka-su
Estado, condición
Único, sólo, Alemania doku hito-ri
Liderar ritsu o sotsu hiki-iru
Aparecer gen arawa-reru
Parar, detener ryū ru todo-maru
Abreviación ryaku
Beneficio eki
Ojo, vista gan me
Dañar, romper ha yabu-ru
Seguro, cierto kaku tashi-ka
Mostrar, enseñar shi shime-su
Antepasado, fundador so
Prohibición kin
Mudarse, trasladar i utsu-ru
Grado, extensión tei hodo
Impuesto zei
Construir, edificar chiku kizu-ku
Refinar sei
Materia prima su o so moto
Pasar, transcurrir kei o kyō he-ru
Controlar, supervisar su-beru
Desaparecer, extinguir zetsu ta-tsu
綿 Algodón men wata
General, entero
Tejer hen a-mu
Hilado, hilar seki
Tramar, tejer shiki o-ru
Delito, culpabilidad zai tsumi
Manada gun mu-reru
Moralidad, lealtad gi
Labrar, arar tagaya-su
Puesto, empleo shoku
Engordar, fertilizar, abonar hi ko-yasu
Habilidad, talento
Popularizar kyō oko-su
Lengua zetsu shita
Casa de campo sha
Arte, técnica jutsu sube
Defensa, protección ei
Fabricar, construir sei
Repetir, duplicar fuku
Compás, regla, medida, norma ki
Resolver, desatar ge o kai to-ku
Crear, establecer setsu mouke-ru
Permitir kyo yuru-su
Evidencia shō
Criticar hyō
Discurso, conferencia
Disculparse sha ayama-ru
Distingir shiki
Proteger go mamo-ru
Abundancia yuta-ka
Propiedad, dinero, riqueza zai
Pobre hin mazushi-i
Condenar, censurar seki se-meru
Prestar, alquilar tai ka-su
貿 Comercio, intercambio
Felicitaciones ga
Recursos, capital shi
Admirar, alabar san
Contenido shitsu
Transportar, trasladar yu
Mencionar, expresar jutsu no-beru
Perderse mei mayo-u
退 Retroceder tai shirizo-ku
Reverso, inverso, gyaku sakara-u
Crear, construir tsuku-ru
Pasar, traspasar ka ayama-chi
Adecuado teki
Ácido, agrio san
Mineral
Cobre
Moneda, céntimo de yen sen zeni
Defender, proteger fuse-gu
Limitar, restringir gen kagi-ru
Escarpado ken kewa-shii
Límite, frontera, ocasión sai kiwa
Misceláneo, varios zatsu
Negativo, equivocado hi ara-zu
Dejar o quedarse al cuidado yo azu-keru
Control, punto clave ryō
Frente, cantidad de dinero gaku hitai
Criar, mantener, tener animales shi ka-u

Sexto grado (181 kanjis)

Kanji Significado On Kun
Alinear hei nami or nara-bu
Confundirse, desorientarse ran mida-reru
Leche nyū chichi
Desaparecer, huir na-kunaru
Humanidad, caridad jin
Ofrecer a, acompañante kyō or ku tomo
Haiku, actor hai
Precio, coste, valor chi atai
Herida, daño shō kizu
Excelente yasa-shii
Partido político
Tomo, - nº de libros satsu
Lugar, ingeniárselas sho
Esculpir, afilar, grabar koku kiza-mu
Dividir, distribuir katsu wa-ru
Fundar, comenzar tsuku-ru
Drama, obra de teatro geki
Tarea, servir kin tsuto-meru
Peligroso ki aya-ui
Huevo ran tamago
Solemne, estricto gen kibi-shii
Obtener shū osa-meru
Emperatriz kisaki
Negativa hi ina o iya
Aspirar, chupar, fumar kyū su-u
Llamar ko yo-bu
Bondad, virtud zen yo-i
Hacer daño, sufrir kon koma-ru
Colgar sui ta-reru
Castillo shiro
Rango, región, límite iki
Tocar un instrumento kana-deru
Mostrar habilidad hun huru-u
姿 Figura, forma shi sugata
Existir, proteger son
Devoción filial
Hogar taku ie
Edificio grande, cielo u
Enseñaza religiosa shū
Espacio chū
Tesoro takara
Proclamar, anunciar sen notama-u
Denso mitsu
Longitud, medida sun
Totalmente, especialmente sen moppa-ra
Disparar sha i-ru
Líder, cargo shō
Apreciar, valorar son touto-bu
Llegar al trabajo, realizar shū tsu-ku
Regla, medida shaku
Alcanzar, llegar todo-ku
Desplegar, expandir ten
Estrato, nivel
Uno mismo ko onore
Enrollar, rollo kan ma-ku
Cortina maku o baku
Airear, secar kan ho-su
Infantil osana-i
Oficina gobierno chō
Sentarse za suwa-ru
Prolongar, alargar en no-basu
Ley, regla, ritmo musical ritsu
Seguir, obedecer shitaga-u
Olvidar wasu-reru
Lealtad chū
Regulación, ley ken
Yo, uno mismo, ego ga ware
Criticar hi
Cargar, transportar tan nina-u
Culto, adorar hai oga-mu
Ensanchar, expandir kaku hiro-geru
Tirar, arrojar sha su-teru
Buscar, explorar tan saga-su
Presionar sui
Manejar, ejercer ki
Manipular, castidad ayatsu-ru
Respeto, mostrar respero kei uyama-u
Reflejo, proyección ei utsu-ru
Tarde, noche, anochecer ban
Templado, cálido dan atata-kai
Anochecer, oscurecer bo ku-rasu
Sonoro, melódico hoga-raka
Mesa, escritorio ki tsukue
- nº de objetos planos mai
Tinte, teñir sen so-meru
Tocón, raíz, acciones de bolsa kabu
Barra, vara
Patrón, modelo, molde mo or bo
Derechos ken
Árbol, vegetación ju ki
Querer, desear yoku ho-shii
Escalón, paso dan
沿 Bordear, seguir a lo largo de en so-u
Manantial, fuente sen izumi
Lavar, limpiar sen ara-u
Grupo, división ha
Terminar, rescatar sai su-mu
Fuente, origen gen minamoto
Agua de mar chō shio
Violento, furioso geki hage-shii
Ceniza kai hai
Madurar juku u-reru
Trozo hen kata
Grupo han
Raro, extraño i koto-naru
Dudar, desconfiar gi utaga-u
Dolor, daño tsū ita-i
Emperador ō
Auge, prosperidad, prosperar sei mo-ru
Juramento, promesa mei
Ver, vigilar, cuidar kan
Arena, graa sa or sha suna
Imán, porcelana ji
Yo shi watakushi o watashi
Secreto, esconder hi
Cereales koku
Agujero ketsu ana
Ventana mado
Músculo, tendón kin suji
Esquema, plan saku
Simple, breve kan
Azúcar
Sistema, conexión kei
Carmesí, rojo fuerte beni o kurenai
Pagar, entregar osa-meru
Puro, genuino jun
Seda ken kinu
Vertical ju tate
Encoger, reducir shuku chidi-mu
Cargo, puesto sho
Siguiente, después yoku
Santo, sagrado sei
Pulmones hai
Espalda, estatura hai se
Pecho kyō mune
Cerebro, sesos, intelecto
Barriga, estómago fuku hara
Entrañas, víceras
Enfrentarte rin nozo-mu
Llegar, alcanzar shi ita-ru
Joven jaku waka-i
Expresar, publicar cho arawa-su o ichijiru-shii
Vapor mu-su
Almacén kura
Gusano de seda san kaiko
Multitud, masas shū
Cortar (tela, papel), juzgar sai saba-ku
Decorar, vestirse sō or shō yosoo-u
Reverso, opuesto ri ura
Compensar ho ogina-u
Inspeccionar shi mi-ru
Ver, mirar ran
Atacar, vengar u-tsu
Visitar otozu-reru
Traducir, razón yaku wake
Poesía, palabra shi kotoba
Documento escrito shi
Reconocer nin mito-meru
Nacimiento tan
Sinceridad, verdad sei makoto
Error, equivocarse go ayama-ru
Teoría ron
Diversos, varios sho moro
Amonestar, advertir kei
Valioso, precioso ki
Salario, sueldo chin
Olvidar, dejar en herencia i
Correo
Ciudad natal, pueblo kyō
Aguja, alfiler shin hari
Acero hagane
Cerrar hei shi-meru
Torre, edificio alto kaku
Caer, bajar o-riru
Alteza, emperador, emperatriz hei
Eliminar, quitar jo o ji nozo-ku
Estorbar shō sawa-ru
Difícil, imposible nan muzuka-shii
Cuero kaku kawa
Cumbre, comer y beber [humilde] chō itada-ku
Hueso kotsu hone

Véase también

Enlaces externos

Referencias

 1. <小学校指導要領 第1節 国語 Web del MEXT donde está publicada la lista oficial de los kyōiku kanji - en japonés.

.


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Mira otros diccionarios:

 • Kyôiku kanji — Gakunenbetsu kanji haitōhyō Article principal : Écritures du japonais kanji (漢字)  …   Wikipédia en Français

 • Kyōiku kanji — Gakunenbetsu kanji haitōhyō Article principal : Écritures du japonais kanji (漢字)  …   Wikipédia en Français

 • Kyōiku kanji — also known as is a list of 1,006 kanji and associated readings developed and maintained by the Japanese Ministry of Education that prescribes which kanji, and which readings of kanji, Japanese schoolchildren should learn for each year of… …   Wikipedia

 • Kanji — Schrifttyp Logographisch Sprachen Japanisch Verwendungszeit seit ca. 500 n. Chr Offiziell in Japan Abstammung Chines …   Deutsch Wikipedia

 • Kanji — Kanji. Los kanji (漢字, kanji?, literalmente «carácter …   Wikipedia Español

 • Kanji — This article is about the Chinese characters used in Japanese writing. For other uses, see Kanji (disambiguation). Kanji (漢字;  listen) are the adopted logographic Chinese characters hanzi[1] that are used in the modern …   Wikipedia

 • Kanji — Article principal : Écritures du japonais kanji (漢字) : tōyō kanji …   Wikipédia en Français

 • Kanji kentei — The Nihongo|Japanese Kanji Aptitude Test|日本漢字能力検定試験|Nihon Kanji Nōryoku Kentei Shiken, also known as nihongo|Kanji Kentei|漢字検定|, or Kanken, is a test of kanji ability. There are 12 levels (levels 10 through 3, pre 2, 2, pre 1 and 1) with level 10 …   Wikipedia

 • Kanji:三 — 三 Kanji Cet article fait partie du projet Kanji Articles relatifs : Qu est ce qu un …   Wikipédia en Français

 • Kanji:二 — 二 (kanji) Kanji Cet article fait partie du projet Kanji Articles relatifs : Qu est c …   Wikipédia en Français

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”