Haplología

Haplología

La haplología (del griego ἁπλόος, simple, y -λογία, logía, tratado o ciencia, de λόγος, palabra) es un proceso fonológico de elisión o eliminación de fonemas, consistente en la reducción de dos grupos de sonidos semejantes a uno (haplografía), las más de las veces de dos sílabas muy parecidas o idénticas a una sola (la haplología por antonomasia).

Ejemplos en español

En español actual un ejemplo de haplología es la reducción del verbo 'necesitar' a 'nesitar' en toda su conjugación y en todos los dialectos donde se produce el seseo, o la simplificación del español vulgar 'un analis' en vez de 'un análisis'. Aunque estos ejemplos forman parte del habla vulgar o dialectal, también se encuentran ejemplos en el español normativo, como trágico-cómico>tragicómico.

La haplología ha constituido además un recurso frecuente de evolución de la lengua, como en la simplificación del latín 'impudicitia' al castellano 'impudicia', o del griego εἰδωλολάτρης al latín idolatra y español idólatra. También se ha utilizado en la acuñación de palabras nuevas a partir de raíces latinas o griegas: la palabra fosfato proviene del griego phōs-phóros φωσφόρος 'portador de luz' y el sufijo -ato compuesto químico, que debería haber resultado en 'fosforato', pero dio lugar a 'fosfato' por haplología.

Al norte de Burgos, dos pueblecitos, 'Peñahorada' y 'Villaverde de Peñahorada' eran nombrados antiguamente como 'Peñahoradada' al descender del verbo 'horadar'. Ambas formas se utilizan y son válidas.

Ejemplos en otras lenguas

En inglés los adjetivos terminados en -ble con la adición del sufijo -ly deberían dar lugar a blely, pero en realidad originaron adverbios terminados en bly: possible+ly > *possiblely > possibly. Uno de estos adverbios ha registrado una doble haplología en la lengua hablada: probable+ly > *probablely > probably > *probly.

El francés también registra haplologías como minéralogie (minéralologie), o la prohibición de dos 'y', 'en' o 'de' seguidos por razones de eufonía, aunque la estructura gramatical de la frase o su significado los exijan: je parle de (d')autres choses > je parle d'autres choses.


Wikimedia foundation. 2010.

Mira otros diccionarios:

  • haplologia — s. f. [Gramática] Contração ou redução dos elementos similares de um vocábulo: bondoso por bondadoso …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • haplología — (Del gr. ἁπλόος, simple, y logía). 1. f. Ecd. haplografía. 2. Fon. Eliminación de una sílaba semejante a otra contigua de la misma palabra; p. ej., cejunto por cejijunto, impudicia por impudicicia …   Diccionario de la lengua española

  • haplología — (Del gr. haplus, sencillo + logos, habla.) ► sustantivo femenino LINGÜÍSTICA Eliminación de una de las dos series de fonemas por ser semejante a otra contigua y dificultar la pronunciación: ■ un ejemplo de haplología es pronunciar «cejunto» por… …   Enciclopedia Universal

  • haplologia — ż I, DCMs. haplologiagii, blm jęz. «uproszczenie, skrócenie wyrazu przez usunięcie jednej z sylab bezpośrednio po sobie następujących, jednakowych lub o jednakowym spółgłoskowym nagłosie, np. sześciościan sześcian» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • Fonología dialectal de México — Saltar a navegación, búsqueda El español de México comprende el conjunto de variedades de español habladas en México. El análisis dialectal de las zonas dialectales de México se remonta a 1965 con los esfuerzos de Pedro Henríquez Ureña, quien… …   Wikipedia Español

  • haplológico — adj. Relativo à haplologia; em que há haplologia …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • Haplogie — Haplologie (von gr. haplous „einfach“ und gr. lógos „Wort, Rede“) bezeichnet die Reduzierung zweier gleich oder ähnlich lautender Silben oder Phoneme zu einer Silbe bzw. einem Phonem. Dieser historische phonetische Prozess erleichtert die… …   Deutsch Wikipedia

  • Silbenschwund — Haplologie (von gr. haplous „einfach“ und gr. lógos „Wort, Rede“) bezeichnet die Reduzierung zweier gleich oder ähnlich lautender Silben oder Phoneme zu einer Silbe bzw. einem Phonem. Dieser historische phonetische Prozess erleichtert die… …   Deutsch Wikipedia

  • Cambio fonético — Saltar a navegación, búsqueda Se llama cambio fonético a cualquier cambio en el nivel fonético fonológico de una lengua, consistente en alterar la articulación de un determinado fonema. Un cambio fonético puede ser: Puramente fonético si el… …   Wikipedia Español

  • Chavismo — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar al autor prin …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”