Iglesia

Iglesia
Para otros usos de este término, véase Iglesia (desambiguación).
Columna de Marciano, en Estambul, donde está dibujado un lábaro

Contenido

Etimología

La palabra iglesia proviene de la voz griega ἐκκλησία (transliterado como ekklēsía) vía el latín ecclesia.

El sustantivo posee una doble herencia de significado en la Biblia:[1]

1. En el ámbito del mundo europeoccidental helenístico no cristiano, denotaba una asamblea o reunión de ciudadanos congregados en razón de una convocatoria pública (generalmente el llamado de un mensajero oficial o heraldo), para asuntos usualmente de orden político, y se entiende de esta manera en pasajes bíblicos como el de Hechos de los apóstoles:

Y otros gritaban otra cosa; porque la iglesia estaba confusa, y la mayoría no sabía por qué se habían reunido.|Hch 19, 32}}

2. En la Septuaginta (traducción al griego del Tanaj) se emplea frecuentemente para traducir la voz hebrea qâhâl (o kahal, transliteración de קהל), que se refiere a la congregación de Israel o pueblo de Dios, como por ejemplo en Salmos:

Anunciaré tu nombre a mis hermanos: en medio de la kahal קהל' te alabaré.|Sal 22, 22}}

Así, Iglesia en algunos pasajes del Nuevo Testamento podría combinar ambas ideas (la hebrea y la griega) o solo una de ellas, dando por eso profundo y complejo significado a las palabras de Jesús de Nazaret a Simón Pedro recogidas en el Evangelio según san Mateo:

Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi kahal קהל' pueblo o iglesia, y las puertas del hades no prevalecerán contra ella.|Mt 16, 18}}

Por otro lado, otros orígenes etimológicos de Iglesia se observan en idiomas distintos al castellano. Mientras que en las lenguas romances iglesia deviene del griego ekklēsía, como ya hemos visto, en las lenguas germánicas (alemán kirche, inglés church), procede del griego popular bizantino (kyrikē), que puede significar algo "referente al Señor (kyrios)", no obstante, no existe unanimidad al respecto.

Empleos neotestamentarios de la palabra Iglesia

En sentido concreto o real

En algunos pasajes de la Biblia su uso en singular hace referencia a una congregación local y específica, como es el caso del relato en Hechos de los apóstoles con respecto a la Iglesia de Jerusalén:

ηκουσθη δε ο λογος εις τα ωτα της εκκλησιας της εν ιεροσολυμοις περι αυτων και εξαπεστειλαν βαρναβαν διελθειν εως αντιοχειας.
Y llegó la fama de estas cosas á oídos de la iglesia que estaba en Jerusalem: y enviaron á Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Hch 11, 22 (TR1894 y RVA)

Pero en otros pasajes Pablo de Tarso parece utilizar el vocablo para referirse a un conjunto de congregaciones:

ηκουσατε γαρ την εμην αναστροφην ποτε εν τω ιουδαισμω οτι καθ υπερβολην εδιωκον την εκκλησιαν του θεου και επορθουν αυτην.
Porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el Judaismo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios, y la destruía.
Ga 1, 13 (TR1894 y RVA)

Con todo, los estudiosos concuerdan en que las Escrituras hacen poca distinción entre el singular y el plural, por eso, del mismo modo, Iglesia puede hacer referencia a una reunión de creyentes en un hogar, como es el caso de la mencionada en la Epístola a los romanos:

και την κατ οικον αυτων εκκλησιαν ασπασασθε επαινετον τον αγαπητον μου ος εστιν απαρχη της αχαιας εις χριστον.
Asimismo á la iglesia de su casa. Saludad á Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo.
Ro 16, 5 (TR1894 y RVA)

Como asimismo a una reunión de creyentes en una sola ciudad, como los destinatarios de la Primera epístola de san Pablo a los corintios

τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω ηγιασμενοις εν χριστω ιησου κλητοις αγιοις συν πασιν τοις επικαλουμενοις το ονομα του κυριου ημων ιησου χριστου εν παντι τοπω αυτων τε και ημων.
A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y á todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro:
1 Co 1, 2 (TR1894 y RVA)

O a la reunión de creyentes de una provincia, como se refiere San Pablo a las iglesias de Asia en su Primera epístola a los tesalonicenses:

ασπαζονται υμας αι εκκλησιαι της ασιας ασπαζονται υμας εν κυριω πολλα ακυλας και πρισκιλλα συν τη κατ οικον αυτων εκκλησια.
Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa.
1 Co 16, 19 (TR1894 y RVA)

En sentido ideal o místico

En otros pasajes de la Biblia, particularmente en las epístolas paulinas, se utiliza Iglesia para designar aquello que los cristianos han definido a lo largo de su historia como cuerpo místico de Cristo o, toda la comunidad universal de los creyentes.

Así ocurre, por ejemplo, en la Epístola a los efesios donde Pablo de Tarso explica el eterno propósito redentor de Dios realizado en una Iglesia en la que participan tanto judíos como no judíos, personas de todas las naciones, tanto esclavos como hombres libres, etc. Un verso de la Epístola a los colosenses deja muy clara esta idea, una Iglesia...

οπου ουκ ενι ελλην και ιουδαιος περιτομη και ακροβυστια βαρβαρος σκυθης δουλος ελευθερος αλλα τα παντα και εν πασιν χριστος.
Donde no hay Griego ni Judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni Scytha, siervo ni libre; mas Cristo es el todo, y en todos.
Col 3, 11 (TR1894 y RVA)

La Iglesia universal

En un primer plano, la Iglesia sería el conjunto de todos los cristianos, congregados en virtud del bautismo. En la mayoría de denominaciones se cree que todos los bautizados conforman una sólo cuerpo con Cristo a la cabeza: la Iglesia entonces el cuerpo místico de Cristo.

"Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular".
"...porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador".
Efesios 5:23

.

Lo común de cada iglesia cristiana y cada cristiano es que, todos (por definición) creen en Cristo, es decir ponen su esperanza y confían en Jesús el Cristo (Jesucristo) para su salvación. Tienen Fe en Jesús el Cristo, el Ungido, el Mesías, el Hijo de Dios (Dios encarnado) etc. En español, "Iglesia" con mayúsculas se refiere a la Iglesia Católica Romana, congregada en torno al Papa y los obispos, sucesores de los apóstoles.

La Iglesia Católica se ve a sí misma como esta Iglesia total en virtud de la sucesión apostólica desde el apóstol Pedro en la persona del Papa, en lo cual divergen los protestantes, que niegan valor a la tradición apostólica. La Iglesia Ortodoxa e Iglesia Anglicana reconocen jerarquía al Papa, mas no autoridad jurisdiccional.

Las iglesias particulares

Artículo principal: Iglesia particular

A comunidades cristianas geográficamente determinadas (un país, una jurisdicción eclesiástica) se les denomina iglesia particulares, sin que ello implique que sean congregaciones diferentes a la Iglesia total. Por ejemplo, la iglesia griega.

En la Iglesia Católica, suele emplearse para referirse específicamente a cada comunidad bajo la dirección de un mismo prelado: diócesis, vicariatos apostólicos, entre otros.

Véase también

Referencias

 1. *Carlos T. Gattioni; «Iglesia, significado de la palabra» en Diccionario Ilustrado de la Biblia, Wilton M. Nelson (editor), Editorial Caribe, Miami, Estados Unidos de América, 1983, p 295. ISBN 0-89922-033-9

Enlaces externos


Wikimedia foundation. 2010.

Поможем написать курсовую
Sinónimos:

Mira otros diccionarios:

 • iglesia — (Del lat. ecclesĭa, y este del gr. ἐκκλησία, asamblea). 1. f. Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. 2. Conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Iglesia latina, griega. 3. Estado… …   Diccionario de la lengua española

 • iglesia — sustantivo femenino 1. Conjunto de creencias, fieles y clero de una religión cristiana: iglesia evangélica, iglesia ortodoxa, iglesia anglicana, iglesia luterana, iglesia protestante, iglesia católica. 2. (no contable, suele escribirse en… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • Iglesia — ist der Name von Álex de la Iglesia (* 1965), spanischer Regisseur Eloy de la Iglesia (1944–2006), spanischer Regisseur Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begrif …   Deutsch Wikipedia

 • iglesia — iglesia, pasar por la iglesia expr. casarse. ❙ «...si es que la Pepa es mi mujer, la que pasó por la iglesia...» Ramón Ayerra, Los ratones colorados …   Diccionario del Argot "El Sohez"

 • Iglesia — (Del lat. vulgar ecclesia < gr. ekklesia, asamblea.) ► sustantivo femenino 1 RELIGIÓN Conjunto de las personas que profesan el catolicismo: ■ el concilio afectó a toda la Iglesia. SINÓNIMO comunión congregación grey rebaño 2 …   Enciclopedia Universal

 • Iglesia de Mære — La iglesia de Mære, vista desde el suroeste. La Iglesia de Mære es un templo cristiano románico construido entre 1150 y 1200 en la localidad del mismo nombre, municipio de Steinkjer, en Noruega. Contenido …   Wikipedia Español

 • Iglesia — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Iglesia signifie « église » en espagnol, et peut faire référence à : Géographie Le département d Iglesia est un département de la province… …   Wikipédia en Français

 • iglesia — s f 1 Conjunto de las personas que profesan una religión, particularmente la cristiana: iglesia católica, iglesia protestante, iglesia griega, iglesia primitiva 2 Institución formada por los sacerdotes de una religión (se escribe con mayúscula):… …   Español en México

 • iglesia — (f) (Básico) tipo de edificio donde se reúnen los creyentes para rezar; templo Ejemplos: Han encontrado restos de una iglesia del siglo XV. La iglesia se derrumbó a causa del terremoto. Sinónimos: capilla, ermita (f) (Básico) (escrito con… …   Español Extremo Basic and Intermediate

 • Iglesia — This is a popular Spanish surname, and perhaps not surprisingly as it is habitational for one who lived by the Iglesia (village church) or who came from the town of Iglesias. Locational surnames are the most usual forms in Europe, for the simple… …   Surnames reference

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”